اخبار/مقاله

در این قسمت مقالات علمی در زمینه بیومتریک و سیستم های حضور و غیاب قرار داده خواهد شد .

فهرست صفحه های داخل اخبار/مقاله :