جهت دریافت فایل فارسی ساز منوی دستگاه های حضور و غیاب تولید سوپریما و آموزش با شماره های زیر تماس حاصل نمایید . 

تلفن :  05137133014 - 05137292957 - 05138432178

موبایل :  09385182066 

فارسی کردن منوی دستگاه حضور و غیاب Biostation l2

فارسی کردن منوی دستگاه حضور و غیاب Biostation 2

فارسی کردن منوی دستگاه حضور و غیاب Biostation a2

فارسی کردن منوی دستگاه حضور و غیاب Facestation2