مقدمه 
از گذشته دور بشر به دنبال راهی براي شخصی سازي اطلاعات و کارهاي خود بود.با پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژي
انسان به راههاي جهت رسیدن به هدف خود که همان امنیت در اطلاعات است دست یافت.به عنوان مثال در اداره اي
که سیستم حضور غیاب به صورت دستی نویس میباشد به وضوح شاهد هستیم که این اداره نمی تواند لیست کاملی
اریه دهد و ممکن است به انحراف کشیده شود ولی اگر سیستم اداره را تغییر دهیم واز سیستم کارت هوشمند استفاده
کنیم خواهیم دید که دیگر دچار مشکل نخواهیم شد ومیتوانیم لیست کاملی را ارایه دهیم.ولی بشر باز هم به دنبال
امنیت بیشتر در ورود وخروج اطلاعات میباشد.باپیشرفت تکنولوژي و تحقیقات گسترده متخصصان روشی به نام
بیومتریک ارایه شد که ورود و خروج اطلاعات بر اساس مشخصات فردي انجام میشود.مثلا با استفاده از صدا و اثر
انگشت و چهره که در این روش امنیت به طور چشم گیري بالا میرود.
امروزه بیشرفت علوم و فناوري چنان سرعت و شتاب فزاینده اي به خود گرفته است که دیگر به سادگی نمیتوان بر
زمان دقیق پایان یک عصر وآغاز یک دوره جدید اتفاق نظر داشت.پدیده هاي جدید بی در بی در حال ظهورند و هر
یک به شدت بر ساختارهاي فرهنگی/اجتماعی/ جغرافیایی و سیاسی زندگی انسانها تاثیر میگذارد .
از هر لحاظ از جمله علمی/صنعتی واقتصادي روز به روز در حال افزایش است.از جمله این پدیده ها می توان فناوري
بیومتریک را نام برد که اگر چه از تخصص هایی سود میجوید که هر یک از آنها سابقه دیرینه در علم وصنعت دارند
ولی داراي تعاریف مفاهیم و کاربست هاي نو و جدیدي است.این فناوري که در واقع روشهاي تعیین یا تایید هویت
افراد به صورت خود کار طبق شناسنامه هاي فیزیولوژي یا رفتاري است که در سالهاي گذشته بیشتر در فیلم هاي
سینمایی به عنوان یک فناوري بیشرفته علمی تخیلی نمود د اشته است ودر عین حال در تعدادي از مراکز حساس که
نیازمند به ضریب امنیتی بالایی بوده اند نیز به کار گرفته شده است.در هر عصري بیشرفته ترین تفکر وفناوري در این
راه به کار رفته و تلاش هاي زیادي در جهت بهبود روشهاي موجود و ابداع روشهاي بهتر انجام گرفته است.
امروزه نیز تامین امنیت یکی از شاخه هاي بسیار فعال علوم و تحقیقات است و با گسترش هر چه بیشتر ارتباطات و
اشتراك منابع مال و فنی و نیاز به آن بیشتر احساس میشود روشهاي به کار رفته در هر دوره قوت و ضعف فناوري را
به همراه دارد .به طور کلی میتوان گفت در هر دوره اي بیشرفت هاي حاصل شده در روشهاي شناسایی در جهت بالا
بردن دقت و اتوماسیون بیشتر فرایندهاي لازم بوده است.سیستم هاي کامپیوتري سرعت دقت و برنامه ریزیهاي
پیچیده را براي ما به ارمغان آورده است .در عصر ما روي اتوماسیون روش هاي سنتی و بهبود آنها با استفاده از توان
پردازشی بالا و نسبتا ارزان سیستم هاي کامپیوتري تمرکز شده است.
علم جدیدي نیست اما اعمال فناوري روز بر آن در جهت تکامل و توسعه بیشتر موضوع روز تحقیقات biometrics
فراوانی بوده است.

معرفی علم بیومتریک
پس از تعریف بیومتریک به تعریف معماري سیستم هاي بیومتریک می پردازیم ودر میابیم که هر سیستم بیومتریک با
چه معماري کار می کند.در این مقاله همچنین در مورد چند تکنولوژي بیومتریک هم توضیح داده شده
میشود.مانند:اثر انگشت/عنبیه چشم /نحوه راه رفتن/چهره و...اما به دلیل اینکه سیستم اثر انگشت از اهمیت بیشتري
نسبت به دیگر سیستم ها برخوردار است بیشتر به تجزیه و تحلیل این سیستم خواهیم پرداخت و ابتدا به معرفی
خطوط ونقاط مشخصه انگشت که در اصطلاح به آنها ریزه کاري گفته می شود می پردازیم و سپس روش هاي پردازش
این نقاط براي رسیدن به الگویی براي شناسایی هویت را بیان خواهیم نمود.پس از آن سنسورهاي مختلف که همگی
همراه با شکل براي فهم بیشتر مطرح شده اند مورد بحث قرار خواهند گرفت وسپس این سنسورها با هم مقایسه می
شوند ومزیت هریک بیان میشود سپس به معرفی سایر سیستمها خواهیم پرداخت و در انتها به معرفی مفهوم ترکیبات
بیومتریک وروشهاي متنوع آن خواهیم پرداخت .استفاده از روش ترکیب بیومتریک کارایی امنیت ودقت سیستم را
افزایش میدهد.
سیستمهاي تشخیص هویت
توکن معمولاً چیزي است که شما به همراه خود دارید و میتوان گفت سند هویت شماست، مانند: کارتهاي هوشمند،
کارتهاي مغناطیسی، کلید، پاسپورت، شناسنامه و ... این اشیاء داراي نواقصی هستند همچون: گم شدن، عدم همراه
بودن شخص، فرسوده شدن و جعل شدن.
دومین نوع سیستمهاي شناسایی دانش نام دارد، یعنی چیزي که شما بخاطر میسپارید مانند: پسورد و پین کد. البته
این سري نیز داراي نواقصی هستند مانند: فراموش کردن و لو رفتن.
دسته سوم سیستمهاي مبتنی بر بیومتریک است. این سیستمها از خصیصه هاي فیزیولوژیکی و رفتاري انسان جهت
شناسایی استفاده می کنند. این روش دیگر معایب روشهاي قبل را ندارد و امنیت و دقت را تا حد بسیار زیادي افزایش
داده است
بیومتریک چیست؟
تکنولوژیی براي اندازه گیري و آنالیز مشخصات بدن افراد جهت تشخیص هویت شخص بکار میرود و میتواند یک
شخص به صورت اتوماتیک با استفاده از ویژگیهاي اختصاصی (مشخصات فیزیولوژیکی یا رفتاري) شناسایی کرد.دو
اصطلاح مهم در بیومتریک: تطابق یک به یک، عمل تطابق الگوهاي کاربر با داده هاي ذخیره شده. تطابق یک به چند،
یافتن یک الگو از میان الگوهاي ذخیره شده جهت شناسایی کاربر میتوان اشاره کرد
معماري سیستمهاي بیومتریک
تمامی سیستمهاي بیومتریک داراي یک معماري کلی یکسان در ساخت هستند مانند : درخواست داده ها ، پردازش
سیگنال ، تطبیق ، تصمیم گیري ، فضاي ذخیره سازي ،محیط انتقال داده ها زیر سیستم درخواست داده در این زیر
سیستم داد ههاي خام، که از یک فرد، توسط یک سنسور ویژه اسکن شده است، وارد سیستم می شود.

پارامترهاي مهم در سیست مهاي بیومتریک
در همه سیستمهاي بیومتریک پارامترهایی موجودند که ویژگیها و قابلیتهاي سیستم شما را معرفی می کنند. 1- نرخ
پذیرش اشتباه این پارامتر تعیین کننده امکان پذیرش کاربر جعلی از کاربر اصلی می باشد. این پارامتر باید تا جاي
ممکن کوچک باشد. 2- نرخ عدم پذیرش اشتباه این مقیاس نمایانگر اینست که تا چه اندازه شخص اصلی اشتباها
پذیرش نمی شود (حساسیت بسیار بالا). این پارامتر نیز باید تا حد مورد نیاز کم باشد. 3- نرخ خطاي مساوي: کاهش
نرخ پذیرش اشتباه باعث افزایش غیر تعمدي نرخ عدم پذیرش اشتباه می شود. نقطه اي که میزان نرخ عدم پذیرش
اشتباه با نرخ پذیرش اشتباه برابر می شود نقطه نرخ خطاي مساوي است. هرچه میزان این پارامتر کمتر باشد نمایانگر
اینست که سیستم داراي یک حساسیت بهتر و توازن خوبی است. 4- نرخ ثبت نام نادرست احتمال خطایی که در
هنگام نمونه برداي جهت ثبت در پایگاه داده، در خصوص تشخیص صحیح ممکن است رخ هد
تکنولوژیهاي بیومتریک
فناوري بیومتریک یک فناوري خودکار است، بدلیل اینکه فراین دهاي دخیل در اخذ نمونه ها، استخراج ویژگی ها، بازیابی
اطلاعات مرجع و انطباق نمونه ها، بطور کامل مکانیزه شد هاند که در نتیجه آن، تشخیص هویت بیومتریکی، بسیار سریع
و در بسیاري از موارد بصورت بلادرنگ انجام می شود. فناوري هاي بیومتریک مطرح یعنی فناوري هاي که در کاربردهاي
واقعی، عملیاتی شده اند، عبارتند از اسکن انگشت، اسکن چهره، اسکن عنبیه، اسکن شبکیه، اسکن دست، اسکن صدا،
اسکن امضا و اسکن تایپ. بعلاوه، فناوري هاي بیومتریک دیگري نیز وجود دارند که داراي صرفه اقتصادي پایین یا در
مراحل تحقیقاتی اولیه هستند و عبارتند از اسکن سلول هاي بنیادي، اسکن شکل گوش، اسکن رایحه ( بوي انسان)،
اسکن جریان خون (در رگهاي پشت یا کف دست)، اسکن هندسی انگشتان (شکل و ساختار یک یا چند انگشت)،
اسکن خطهاي ناخن و اسکن روش راه رفتن.
بیومتریک در بانک هاي ایران
کارشناسان با اشاره به استفاده 52 درصد بانک هاي اسیا از سیست مهاي بیومتریک براي شناخت مشتریان و صفر بودن
در خودپردازها را مطرح کردند. « رگ هاي انگشت » این رقم براي ایران، پیشنهاد استفاده از روش شناسایی
پایگاه تخصصی پلانت بیومتریکس در گزارشی نوشت یک مقاله علمی جالب که توسط دانشمندان ایرانی منتشر شده
به بررسی موضوع استفاده جهانی از بیومتریک (زیست سنجی) براي شناسایی در بخش بانکی پرداخته است. این مقاله
همچنین به پژوهش در خصوص بانک هاي ایران پرداخته و در مورد ظرفیت استفاده از بیومتریک براي احراز هویت در
بخش بانکی ایران تحقیق کرده است.
بر اساس این گزارش 52 درصد بان کهاي جهان از بیومتریک براي شناسایی مشتریا نشان استفاده می کنند. بر اساس
نتایج این تحقیق که توسط دو دانشگاه تهران و خواجه نصیر انجام شده است، 48 درصد این بان کها از طریق اثر
9 درصد از طریق رگ هاي دست و / 11 درصد از طریق صدا، 09 / 12 درصد از طریق رگ هاي انگشت، 57 / انگشت، 4

7/43 درصد از طریق عنبیه چشم، مشتریان خود را شناسایی می کنند.
روش شناسایی بیومتریک در موارد دیگري نظیر استفاده از عابربانک ها ( 45 درصد) و ورود به سیستم ( 24 درصد) مورد
2/ استفاده قرار می گیرد. تنها 10 درصد بانک ها از روش هاي بیومتریک براي ورود به بخش بانکداري اینترنتی و 5
استفاده می کنند. POS درصد نیز براي دسترسی به
محققان ایرانی 21 بانک ایرانی را هم مورد مطالعه قرار داده اند. بر اساس یافته هاي این مطالعه، 62 درصد از بانک ها از
اثر انگشت براي ثبت زمان حضور کارمندان شان در محل کار استفاده می کنند. اما هیچ بانکی در ایران از رو شهاي
بیومتریک براي شناسایی مشتریان استفاده نم یکند.
محققان معتقدند روش شناسایی از طریق رگ هاي انگشت به دلیل امنیت بالا و نبود امکان کپ یبرداري، می تواند روش
مناسبی براي استفاده در دستگاه هاي خودپرداز بانکی باشد. محققان ایرانی همچنین می گویند این روش به دلیل
انعطا فپذیري، کوچک بودن اندازه دستگا هها و دقت بالا می تواند حتی در دستگا ههاي کار تخوان مورد استفاده قرار
گیرد.
روش هاي تشخیص هویت
کاربري فناوري بیومتریک، بسیار آسا نتر از آن چیزي است که کسی بتواند تصور کند. در ادامه مروري بر نحوه تعامل
فرد با فناور يهاي مختلف بیومتریک، ارائه می شود:
اسکن انگشت
با اعلان سیستم، کاربر خیلی آرام، انگشت خود را روي سطح سنسور بیومتریک سیلیکونی یا نوري با ابعاد یک تمبر
پستی، قرار می دهد. این سنسور بر روي یک دستگاه جنبی، ماوس، صفحه کلید یا کارت حافظه، تعبیه شده است. بعد
از انجام یک انطباق موفق، کاربر قادر به دسترسی به برنامه ها، فایلها یا دیگر منابع سیستم خواهد بود. مدت زمان
استاندارد براي تصدیق هویت از زمان اعلان سیستم، دو تا سه ثانیه است.
اسکن چهره
در این فناوري، کاربر در مقابل یک دوربین با فاصله ترجیحاً شصت سانتی متر از صورت خود، قرار می گیرد. عموماً
سیستم، چهره فرد را سریعاً پیدا کرده و عمل تطبیق الگوها با هویت ادعا شده را انجام می دهد. در بعضی از حالات،
کاربر ناچار است زاویه صورت خود را خیلی آرام تغییر دهد تا چهره او شناسایی شود. مدت زمان استاندارد براي
تصدیق هویت از زمان اعلان سیستم، سه تا چهار ثانیه است.
اسکن عنبیه
در این فناوري، کاربر در مقابل سخت افزار خاصی نظیر دوربین ویدیویی قرار م یگیرد. او طوري چشمان خود را بر روي
دستگاه متمرکز م یکند که قادر به مشاهده تصویر چشمان خود باشد. بسته به نوع دستگاه، کاربر باید به اندازه پنج تا
بیست سانت یمتر با آن فاصله داشته باشد. مدت زمان استاندارد براي تصدیق هویت از زمان اعلان سیستم، سه تا پنج
ثانیه است.

اسکن شبکیه
شبکیه چشم در منتهی الیه کره چشم قرار دارد که شامل یکسري رگهاي خونی است که این مویرگها داري اشکال
مختلفی هستند، این خصیصه در افراد منحصر بفرد است. با قرارگیري چشم کاربر در یک مکان مشخص، یک دسته
CCD نور ماوراء قرمز یا نور سبز با طول موج کوتاه به شبکیه چشم تابیده می شود و بازتاب آن توسط یک دوربین
اندازه گیري میشود. این روش تقریبا مشابه شناسایی از طریق عنبیه می باشد.
اسکن دست
با کیفیت CCD دراین سیستم دست در یک مکان مشخص قرار می گیرد. سپس با استفاده از یک دوربین دیجیتال
مطلوب 32000 پیکسل تصویر دست از دو نماي فوقانی و کناري گرفته می شود. که یک تصویر 3بعدي از دست تولید
می کند. از تصویر بدست آمده حدودا 17 قسمت دست اندازه گیري می شود، منجمله :انگشتان( طول، پهنا، ضخامت،
انحنا ) و پارامترهاي هندسی دیگر که در شکل آمده است. معمولا حجم داه بدست آمده 9بایت است. مدت زمان
استاندارد براي تصدیق هویت از زمان اعلان سیستم، چهار تا شش ثانیه است.
اسکن صدا
در این فناوري، کاربر در مجاورت یک دستگاه ضبط صدا نظیر میکرفن یا تلفن قرار می گیرد. با اعلان سیستم، کاربر
عبارت عبور ثبت شده را م یگوید یا عبارت عبور داده شده توسط سیستم را تکرار می کند. مدت زمان استاندارد براي
تصدیق هویت از زمان اعلان سیستم، چهار تا شش ثانیه است.
اسکن امضا
با اعلان سیستم، کاربر تنها نام خود را بر روي تخته مخصوص، امضا م یکند. مدت زمان استاندارد براي تصدیق هویت
از زمان اعلان سیستم، چهار تا شش ثانیه است.
اسکن تایپ
در این فناوري، کاربر تنها نام کاربري و کلمه عبور خود را تایپ م یکند. مدت زمان استاندارد براي تصدیق هویت از
زمان اعلان سیستم، دو تا سه ثانیه است.
نمودار حرارتی چهره
نمودار حرارتی چهره نیز یکی دیگر از پارامترهایی است که در تمامی افراد حتی دوقلوها نیز متفاوت است. نمودار
ترموگرام در برابر گذشت زمان [تا مدت محدودي]، آرایش و اصلاح کردن مقاوم است، حتی جراحی پلاستیک نیز
باعث بروز آسیب به نمودار ترموگرام نمی شود. جهت تصویر برداري از چهره از یک دوربین مادون قرمزبا طول موج 3
الی 5 میکرون یا 8 الی 12 میکرون بدین صورت که تا عمق 4 سانتی متر زیر پوست را حس کند استفاده می شود.
شناسایی از روي نحوه راه رفتن
. معمولا این روش در جاهایی که ارتباط مستقیم با افراد میسر نیست کاربرد دارد خصوصا در فرودگاهها و معابر
امنیتی. ( این سیستم شناسایی تقریبا یک سیستم شناسایی مخفی است) در این روش یک تصویر از شخص در هنگام
راه رفتن بدست می آید که معرف نمودار جابجایی و زمان براي وي است .در هنگام راه رفتن افراد حرکت پاها و سر

افراد با یکدیگر متفاوت است(البته حرکت دستان نیز در برخی موارد کاربرد دارد) که الگوي بدست آمده از این قسمتها
می باشد
کارت شناسائی بیومتریک
امروزه از کارت هاي شناسائی در ابعاد گسترده و به منظور اهداف مختلفی استفاده می گردد. تشخیص سن افراد ،
شناسائی افراد براي اعطاي مجوز دستیابی به مراکز داده و یا ارائه خدماتی خاص متناسب با سطح دستیابی تعریف
شده به افراد ، نمونه هائی از کاربرد کارت هاي شناسائی است . هر سازمان و یا موسسه براي ارائه خدمات خاص خود
تابع مجموعه سیاست هائی بوده که براي ارائه آنان نیازمند اطمینان از رعایت سیاست هاي اعلام شده توسط افراد
متقاضی می باشد. با استفاده از کارت شناسائی ، هویت افراد بررسی و پس از تائید ، امکان ارائه خدمات به آنان فراهم
می گردد. بدیهی است در صورت جعل کارت هاي شناسائی ،زمینه استفاده از آنان به منظور انجام عملیات مخرب و
خلاف قانون فراهم می گردد.در این راستا لازم است ، مراکز صادر کننده کارت شناسائی بر اساس یک فرآیند معتبر
اقدام به صدور کارت شناسائی نموده و در ادامه از مکانیزم هاي ساده براي بررسی صحت اطلاعات موجود بر روي کارت
استفاده نمایند.
مزایاي کارت هاي شناسائی بیومتریک
، RSA اطلاعات بر روي کارت هاي شناسائی بصورت دیجیتال و با استفاده از مدل رمزنگاري کلید عمومی ·
ذخیره می گردد. در زمان بررسی کارت شناسائی ، پیوستگی و ، ( Bar code ) رمز و در یک کد میله اي
صحت اطلاعات موجود بر روي کارت بر اساس محتوي کدمیله اي بررسی خواهد شد .
کارت هاي شناسائی بیومتریک می توانند بر روي رسانه هاي فیزیکی نظیر کاغذ معمولی و یا پلاستیک ، ·
چاپ گردند. در این راستا به ویژگی و یا پتناسیل هاي اضافه اي نیاز نبوده و قیمت آنان مقرون به صرفه
خواهد بود.
بررسی پیوستگی و صحت اطلاعات موجود بر روي کارت شناسائی با استفاده از یک نرم افزار خاص و یک ·
دستگاه اسکنر انجام خواهد شد. براي تطبیق تصویر موجود بر روي کارت با شخص ارائه دهنده کارت ،
تمهیدات خاصی پیش بینی شده است.

در سیستم ارائه شده توسط مایکروسافت براي تشخیص هویت افراد و دارندگان کارت هاي شناسائی نیازمند ·
استفاده از سایر منابع اطلاعاتی نظیر بانک ها ي اطلاعاتی نخواهد بود.تمامی اطلاعات مورد نیاز به منظور
بررسی هویت و شناسائی کارت بر روي خود کارت موجود می باشد . خوشبختانه ، اطلاعات موجود بر روي
کارت نمی تواند توسط مرکز صادرکننده تغییر داده شود ، مگر اینکه مجددا" یک کارت شناسائی جدید صادر
گردد .
کارت هاي شناسائی بیومتریک چگونه کار می کنند ؟
سیستم کارت شناسائی بیومتریک ارائه شده توسط مایکروسافت داراي دو فرآیند مختلف براي ایجاد و بررسی ، می
باشد. در ادامه به بررسی هر یک از فرآیندهاي فوق ، خواهیم پرداخت .
فرآیند ایجاد کارت شناسائی بیومتریک
براي ایجاد یک کارت شناسائی ، نرم افزار مربوطه نیازمند یک عکس و برخی اطلاعات پایه در رابطه با فرد نظیر نام و
تاریخ تولد، است. اطلاعات فوق ، توسط نرم افزار و به منظور ایجاد یک امضاي دیجیتالی به شکل یک کد میله اي ،
پردازش و در نهایت کد میله اي بر روي کارت شناسائی ، چاپ می گردد. در صورتی که هر یک از اطلاعات موجود بر
روي کارت تغییر یایند ، اطلاعات تغییر یافته با امضاي دیجیتالی مطابقت پیدا نکرده و اعتبار کارت شناسائی تائید
نخواهد گردید.
یک کارت شناسائی بیومتریک داراي اطلاعات زیر است :
عکس صاحب کارت شناسائی ·
در رابطه با دارنده کارت که نوع آنان بستگی به نوع کارت شناسائی دارد . ( Texttual ) اطلاعات متنی ·
مثلا" در یک گواهینامه رانندگی ، اطلاعاتی نظیر نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، ویژگی هاي فیزیکی دارنده
کارت نظیر قد ، رنگ مو و چشم ، ذخیره می گردد .
برخی اطلاعات متنی در رابطه با مرکز صادر کننده کارت شناسائی که داراي مجوز انجام این کار می باشد . ·
پس از تغذیه اطلاعات فوق به سیستم ، نرم افزار ایجاد کارت شناسائی بیومتریک عملیات زیر را انجام خواهد داد :
SHA رمزنگاري شده از اطلاعات متنی با استفاده از الگوریتم هاي استانداردي نظیر 1 Hash ایجاد یک مقدار ·
فشرده سازي ویژگی هاي تصویر با توجه به عکس موجود بر روي کارت ( پارامترهائی که بر اساس آن ·
منحصربفرد بودن عکس تضمین گردد )
و ویژگی هاي فشرده شده مربوط به تصویر با استفاده از کلید خصوصی مرکز Hash تائید دیجیتالی ·
صادرکننده کارت شناسائی
ایجاد یک کد میله اي که شامل اطلاعات مرحله قبل است . ·
چاپ تصویر ، اطلاعات متنی و کد میله اي بر روي کارت شناسائی ·

پدیده اي جدید در علم بیومتریک
کفی کفش بیومتریک وانقلابی تازه در امنیت
محققان به تازگی نشان داده اند که هر فردي یک شیوه شخصی واختصاصی براي راه رفتنش دارد و فشار هر قدم
وطول گامها در افراد با یکدیگر متفاوت است.و اکنون یک آزمایشگاه در دانشگاه کارنگی ملون در ایالت متحده امریکا
مشغول کار بر روي خصوصیات منحصر به فرد باهاست تا آن را به یک ابزار سنجش امنیتی تبدیل کند این آزمایشگاه
یک کفی کفش بیومتریک ویژه را طراحی نموده که مشخصات انحصاري باي افراد را مانیتور میکند.سنسورها بس
ازثبت الگوهاي مورد نظر آنها را به کامبیوتر میفرستند که این اندازه گیري را با فایل اصلی مشخصات فرد مقایسه کرده
وتطبیق میدهد.اگر مشخصات صحیح و کاملا مطابقبا اطلاعات مرجع بود فرد اجازه عبور از گیت و دسترسی به ناحیه
حفاظت شده را بیدا میکندو بس از رد شدن کفی بیومتریک خاموش میگردد.در صورتی که فرد مجاز به عبور نباشد یا
شناسایی نگردد علاوه بر دستگاههاي امنیتی کفی هم شروع به آزیر کشیدن میکند.
از اعضاي این گروه تحقیقاتی میگوید<<تنها بس از سه قدم کفی شما را شناسایی میکند و آن گاه تا todd gray
مرحله بعد خاموش می شود.اگر هم کفش فرد دیگري را ببوشید بلافاصله بس از شناسایی و عدم تایید هوییت شما
اخطار شروع میشود>>
سامانه بیومتریکی
یک سامانه بیومتریکی اساسا یک سامانه تشخیص الگوست که هویت اشخاص را با استفاده از اطلاعات بیومتریکی آنها
تعیین یا تایید می نماید.اولین قدم در راه استفاده از این سامانه ثبت اطلاعات بیومتریکی فرد در بانک داده سامانه
میباشد.
ترکیبات بیومتریک
با ترکیبات بیومتریک می توان کارایی، امنیت و دقت سیستم را تا حد قابل ملاحظه اي افزایش داد، که در ذیل به
تعدادي از روشهاي ممکن اشاره خواهیم کرد: ترکیب سنسور در این مدل ما براي یک متد از بیومتریک، از چندین
سنسور استفاده میکنیم. بعنوان مثال در اثر انگشت از سنسورهاي نوري، خازنی، آلتراسوند و یا سنسورهاي دیگر
استفاده کنیم. این کار باعث افزایش دقت در امر نمونه برداري خواهد شد. ترکیب واحد نمونه برداري در این روش ما از
چند واحد نمونه برداري میکنیم. بعنوان مثال در روش اثر انگشت از دو انگشت اشاره و انگشت وسط ویا انگشتان دیگر
نیز عمل نمونه برداري را انجام میدهیم ویا از انگشت دست چپ و راست نمونه برداري میکنیم. ترکیب نمونه برداري
در این روش چندین بار از مشخصه مورد نظر نمونه برداري میکنیم و ممکن است دو یا چند الگو از یک کاربر داشته
باشیم. بعنوان مثال از انگشت کاربر دوبار نمونه برداري میکنیم و در حافظه ذخیره میکنیم. ترکیب روش هاي
بیومتریک در این روش مااز ترکیب دو یا چند روش بیومتریک استفاده میکنیم. بعنوان مثال : اثر انگشت + هندسه
چهره + هندسه دست نتیجه گیري و جمع بندي علم بیومتریک اشاره دارد به تکنولوژیی براي اندازه گیري و آنالیز
مشخصات بدن افراد جهت تشخیص هویت شخص. همه سیستم هاي بیومتریک داراي معماري ویژه اي براي پردازش
نمونه مورد بررسی و احراز هویت می باشند. روش هاي مختلفی براي تشخیص هویت در بیومتریک وجود دارد که هر

یک با توجه به دقت و کارایی مورد استفاده قرار می گیرند. اثر انگشت به دلیل اینکه براي هر فرد منحصر به فرد است و
با گذشت زمان هیچ گونه تغییري نم یکند، در میان سیستم هاي بیومتریک بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. البته
سیستم هاي دیگر مانند: عنبیه چشم، شبکیه چشم و نمودار حرارتی چهره هم از فردي به فرد دیگر متفاوت هستند.
براي افزایش کارایی و امنیت و دقت سیستم م یتوانیم از ترکیبات بیومتریک استفاده کنیم
اصول فناوري بیومتریک
کاربردهاي گوناگون فناوري بیومتریک، ارائه یک تعریف همه جانبه از آن را بسیار دشوار می سازد. یکی از جامع ترین
تعاریف از این فناوري عبارت است از علمی که به روشها و ابزارهاي کاربرد خودکار مشخصه هاي طبیعی و رفتاري هر
انسان براي تعیین هویت یا تصدیق هویت او م یپردازد .مشخصه هاي بیومتریک طبیعی بر اساس انداز هگیریهاي
مستقیم یا اطلاعات استخراجی از اندازه گیریهاي مستقیم مشخصه هایی از اعضاي بدن انسان، تعیین می شوند. اسکن
انگشت ، اسکن عنبیه، اسکن شبکیه، اسکن دست و اسکن چهره، از برجست هترین فناوري هاي مبتنی بر مشخصه هاي
بیومتریک طبیعی هستند.مشخصه هاي بیومتریک رفتاري مبتن یاند بر اعمال و رفتاري که فرد از خود بروز می دهد. این
مشخص هها بر مبناي اندازه گیریهاي مستقیم یا اطلاعات استخراجی از رفتارهاي انسان و یا مشخصه اي که بطور
غیرمستقیم مربوط به این رفتارها باشند، قرار دارند. اسکن صدا، اسکن تایپ و اسکن امضا از برجسته ترین فناوري هاي
مبتنی بر مشخصه هاي بیومتریک رفتاري هستند. یکی از خصوصیات بارز این مشخصه ها، احتساب زمان بعنوان یک
عامل اصلی است بطوریکه همواره زمان شروع و پایان یک رفتار مورد اندازه گیري قرار می گیرد.تاکید بر این نکته
ضروري است که متمایز ساختن مشخص ههاي بیومتریک طبیعی و رفتاري، لزوماً به معناي عدم ارتباط این مشخصه ها
نیست. مشخصه هاي بیومتریک رفتاري از جهاتی مبتنی بر طبیعت انسان هستند. بعنوان مثال، شکل تارهاي صوتی که
مشخص هاي طبیعی است، در کارایی فناوري اسکن صدا که بر مشخصه هاي رفتاري مبتنی است، تأثیر بسزایی دارد.
فناوري هاي مبتنی بر مشخص ههاي بیومتریک طبیعی نیز از رفتارهاي انسان، اثر م یپذیرند. مثال هاي آن، تأثیر حالت و
وضعیت قراردادن انگشت یا طرز نگاه کردن به دوربین بعنوان مشخصه هاي رفتاري بر کارایی فناوري هاي اسکن انگشت
و اسکن چهره است، چراکه این فناور يها مبتنی بر مشخص ههاي بیومتریک طبیعی اند. با این حال متمایز فرض کردن
مشخصه هاي بیومتریک طبیعی و رفتاري، به درك درست از نحوه عملکرد و رو شهاي پیاده سازي فناوري بیومتریک در
کاربرد هاي واقعی، کمک شایانی خواهد نمود.
بیشتر افرادي که در زندگی روزمره با آنها سروکار دارید، هویت شما را بطور ضمنی تصدیق م یکنند. ابتدا شما ادعا می
کنید که شخص خاصی هستید و مدرکی ارائه می دهید تا ادعاي خود را اثبات کنید. براي برقراري ارتباط با دوستان و
اعضاي خانواده نیازي به اثبات هویت وجود ندارد. در عوض، کسانی که با شما در ارتباط هستند، هویت شما را با دیدن
چهره یا شنیدن صداي شما تعیین می کنند. این دو مثال، تا حدي تفاوت میان دو کاربرد اصلی فناوري بیومتریک
یعنی تعیین هویت و تصدیق هویت را روشن م یسازد.

تعیین هویت فرایندي است که در آن هویت یک شخص با انجام تطبیق میان الگو هاي بیومتریک مختلف، تعیین
می شود. سیستم هاي بیومتریک، تنها براي تعیین هویت بر مبناي اطلاعات بیومتریک، طراحی و ساخته شده اند. دو نوع
متفاوت از تعیین هویت وجود دارد: تعیین هویت مثبت و تعیین هویت منفی.
سیستم هاي تعیین هویت مثبت، طراحی شده اند تا یک زوج منطبق با مشخص ههاي بیومتریک کاربر را در بانک
اطلاعات کاربران، جستجو کنند. پاسخ یک سیستم تعیین هویت مثبت، لزوماً یک نام نیست و می تواند یک شناسه
کاربري یا شناسه منحصر به فرد دیگري باشد. مثالی از یک سیستم تشخیص هویت واقعی، برنامه اي براي کنترل امور
زندانیان است که در آن کاربران نیازي به وارد کردن شناسه کاربري یا استفاده از کارت ندارند. تنها کافی است زندانی
به یک دستگاه اسکن عنبیه نگاه کند تا هویت او از بانک اطلاعات زندانیان، استخراج شود.
سیستم هاي تشخیص هویت منفی، بانک هاي اطلاعاتی را به همین طریق جستجو م یکنند، یعنی یک الگوي بیومتریک
را با تعداد زیادي از الگوهاي مرجع مقایسه می کنند، با این تفاوت که براي حصول اطمینان از اینکه یک فرد در بانک
اطلاعاتی کاربران حضور ندارد، طراحی شده اند. این روال از ثبت چندباره افراد در یک سیستم جلوگیري م یکند و
موجب می شود که در اغلب برنام ههاي رفاه عمومی گسترده، کاربرد پیدا کند. همیشه در اینگونه برنامه ها، کاربرانی
وجود دارند که خود را براي دفعات متعدد در یک سیستم ثبت می کنند تا با نامهاي مختلف، اقدام به سوء استفاده
کنند.
تمام سیستم هاي تشخیص هویت، مبتنی بر تعیین نام یا شناسه کاربري نیستند. برخی سیست مها طراحی شده اند تا
عضویت یا عدم عضویت کاربران را در یک گروه خاص، مشخص نمایند. براي مثال، ممکن است در یک فرودگاه، بانک
اطلاعاتی از تروریست هاي شناخته شده، بدون آگاهی از هویت واقعی آنها وجود داشته باشد. در این حالت، سیستم
تعیین هویت، زوج منطبقی را در بانک می یابد اما هیچ اطلاعاتی از هویت واقعی فرد در اختیار کاربر خود قرار
نمی دهد.
تصدیق هویت عبارت است از فرایند تعیین اعتبار یک ادعاي هویت توسط مقایسه الگوهاي بیومتریک انطباق و ثبت.
تصدیق هویت نیازمند آن است که پس از مقایسه و یافتن الگوهاي همگراي انطباق و ثبت، یک هویت را به عنوان
شناسه کاربر اعلام کند. بعضی از سیستم هاي تصدیق هویت، جستجوي بسیار محدودي را در میان رکور دهاي متعدد
ثبت شده در بانک اطلاعاتی انجام می دهند. براي مثال ممکن است که یک کاربر با سه الگوي اثر انگشت ثبت شده،
قادر باشد هرکدام از سه انگشت خود را براي تصدیق هویت بکار برد و سیستم بیومتریک، تطبیق یک به یک را در بین
الگوهاي ثبت شده این کاربر تا پیدا شدن یک زوج منطبق در بانک اطلاعاتی، ادامه دهد.
حالتی بینابین تعیین و تصدیق هویت هم وجود دارد. این حالت عبارت است از تعیین هویت کاربر از یک بانک
اطلاعاتی بسیار کوچک از الگوهاي بیومتریک ثبت شده. تعداد دقیقی براي ایجاد تمایز بین این سیستم ها و سیستم هاي
تعیین هویت وجود ندارد، اما هر سیستمی که قادر به جستجو در بیش از پانصد رکورد اطلاعات بیومتریکی باشد را
م یتوان سیستم تعیین هویت نامید. یک کاربرد واقعی از سیستم هاي فوق الذکر، کنترل تردد به اتاق هاي حساس در
یک شرکت با حدود پنجاه نفر کارمند است

کارایی سیستم ها در فناوري بیومتریک (عوامل کاهش)
کارایی یک سیستم بیومتریک با توجه به کیفیت نمونه و محیطی که این نمونه در آن ارائه می شود، متغیر است. با
وجودیکه تعیین دقیق شرایطی که در آن ارائه نمونه بیومتریک، موف قآمیز خواهد بود، غیر ممکن است ولی یافتن
عواملی که کارایی سیستم مورد نظر را کاهش م یدهند، دور از دسترس نیست. برخی از این عوامل در ذیل هر فناوري
بیومتریک، ذکر شد هاند:
اسکن انگش ت :
انگشت مرده ، انگشت خشک یا روغنی ، رطوبت بالا یا پایین محیط ، زاویه قرار گرفتن انگشت
فشار انگشت ، موقعیت قرار گرفتن انگشت ، بریدگ یهاي انگشت ، مشاغلی که اثر انگشت را خراب یا نابود سازد مانند
کارهاي ساختمانی یا باغبانی
اسکن چهره :
تغییر در موي صورت ، تغییر در مدل مو ، نور محیط،برداشتن یا گذاشتن کلاه ، برداشتن یا گذاشتن عینک ، تغییر در
وزن بدن ، تغییر در زاویه چهره نسبت به دوربین ، حرکت کم یا زیاد چهره یا لبخندي که موجب تغییر در وضعیت
چهره شود ، تغییر در شرایط تولید الگوهاي ثبت و انطباق (کیفیت و موقعیت دوربین)
اسکن عنبیه :
حرکت زیاد سر و چشمان ، گذاشتن عینک آفتابی
اسکن شبکیه :
حرکت زیاد سر و چشمان ، گذاشتن عینک ، استفاده از لنزهاي رنگی
اسکن دست :
استفاده از جواهرات ، تغییر در وزن ، استفاده از بانداژ دست ، ساییدگی مفاصل دست
اسکن صدا :
سرماخوردگی یا هر بیماري که روي صدا اثر بگذارد ، دستگاه هاي ضبط متفاوت براي تولید الگوهاي ثبت و انطباق ،
محیط هاي متفاوت ثبت و انطباق (محیط بسته یا باز) ، تغییر در نویز محیط ، موقعیت نادرست دستگاه ضبط ، کیفیت
دستگاه ضبط
اسکن امضا :
امضا کردن بسیار سریع ، امضا کردن در وضعیت هاي مختلف (نشسته و ایستاده) .
علاوه بر موارد فوق، براي بسیاري از سیست مهاي بیومتریک، خطاي دیگري در اثر گذشت زمان طولانی از ثبت هویت
یا آخرین انطباق هویت شخص، بوجود می آید. اگر زمان قابل ملاحظه اي از ثبت هویت سپري شده باشد، تغییر در
مشخصه هاي بیومتریک طبیعی می تواند تشخیص هویت را با دشواریهایی مواجه کند. همچنین اگر مدت زمان طولانی

از آخرین انطباق هویت فرد سپري شده باشد، ممکن است کاربر فراموش کند که چگونه در سیستم بیومتریک ثبت
شده است و بعنوان مثال انگشت یا کلمه عبور یا طرز بیان متفاوتی را بکار برد. براي بیشتر فناوري هاي بیومتریک،
تعامل ساده کاربر با دستگاه بیومتریک، احتمالاً اثري روي کارکرد فیزیکی آن ندارد اما تماس هاي مکرر کاربران، شانس
موفقیت سیستم در انطباق صحیح را کاهش م یدهد.
خطا هاي فوق الذکر، مشخصه هاي وراثتی نظیر وزن، نژاد یا جنسیت را شامل نم یشوند زیرا آنها نیز م یتوانند دقت
سیستم را تحت تأثیر قرار دهند. براي مثال کارایی بسیاري از سیستم هاي بیومتریک براي گروه هاي جمعیتی مختلف
از کاربران، متغیر است.
امتیازات فناوري بیومتریک
فناوري بیومتریک داراي امتیازات فراوانی است که م یتوان این امتیازات را براي هر گروه از کاربران آن بصورت زیر
تقسیم بندي نمود:
کارفرمایان
کاهش هزینه هاي نصب و نگهداري سیست مهاي مبتنی بر شناسه کاربري و رمز
افزایش ضریب امنیت بدلیل عدم امکان اشتراك یا فراموش کردن کلمات عبور و کشف دسترسی هاي غیرمجاز به
شناسه هاي کاربري
برخورداري از مزیت رقابتی با بکارگیري فناور يهاي پیشرفته امنیتی
کارمندان
سرعت و سهولت در تردد بدلیل عدم نیاز به حفظ یا ثبت شناسه کاربري و رمز
امنیت بالا در ذخیره سازي و دسترسی به پرونده هاي محرمانه
غیر قابل انکار بودن تعاملات بیومتریکی در دعاوي حقوقی
کاربران عادي
سرعت و سهولت بدلیل عدم نیاز به حفظ یا ثبت شناسه کاربري و کلمه عبور
امنیت بالاي پرونده هاي شخصی و نامه هاي الکترونیکی
اطمینان خاطر در انجام خرید هاي الکترونیکی
امکان انجام تعاملات الکترونیکی بدون نیاز به ارائه مشخصات کامل
ارایه کنندگان کالا و خدمات
کاهش هزینه ها با محدود شدن امکان کلاهبرداري
برخورداري از مزیت رقابتی با ارائه رو شهاي معامله امن

مدیران دولتی
کاهش هزینه ها با اجراي کاراترین رو شهاي پیشگیري و کشف جرایم
افزایش اعتماد عمومی بدلیل کاهش میزان سرقت هویت
امنیت فناوري بیومتریک
اگر الگوي بیومتریک کاربري فاش شود، آیا بدان معنی است که این کاربر، هرگز قادر به استفاده مجدد از فناوري
بیومتریک نیست؟ پاسخ در یک سیستم بیومتریک با طراحی صحیح، منفی است. اگر شخص دیگري، کلمه عبور شما را
بدزدد یا حدس بزند، تغییر دادن آن بسیار آسان خواهد بود، در عین حالیکه این نگرانی همواره وجود دارد که اگر فرد
دیگري موفق به دستیابی به یک الگوي بیومتریک شود، صدمات وارده، غیر قابل جبران خواهد بود زیرا هیچ راهی براي
تغییر مشخصه هاي بیومتریک اعضاي بدن شما وجود ندارد. با وجود اینکه اغلب الگ وها براي محافظت در مقابل چنین
رویدادهایی در زمان انتقال و ذخیره سازي، رمزگذاري می شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک الگوي بیومتریک فاش
شود؟
پاسخ به این بستگی دارد که یک سیستم بیومتریک چقدر خوب طراحی شده باشد. اگر یک سیستم به هر الگوي
بیومتریکی، اجازه ورود به فرایند تشخیص هویت را بدون حصول اطمینان از حقیقی بودن آن بدهد، آنگاه این الگوي
فاش شده می تواند در کار آن، ایجاد اشکال کند. به هر حال هر سیستمی با طراحی درست، ابتدا اطمینان حاصل
م یکند که آنچه را که پردازش می کند یک الگوي ضبط شده نیست بلکه در واقع یک نمونه بیومتریک جدید است.
یک راهکار براي اطمینان از ارسال الگوي بیومتریک جدید عبارت است از اضافه کردن اطلاعات خاص به درخواست
سیستم براي یک نمونه بیومتریک. این کار با ارسال یک عدد تصادفی رمز شده توسط سیستم به سنسور بیومتریک،
قابل پیاده سازي است. این عدد به صورتی رمز می شود که تنها سنسور قادر به بازگشایی پیام باشد. پس از بازگشت
الگوي بیومتریک، سنسور این عدد رمز شده را نیز به همراه آن برمی گرداند. این روال تضمین می کند که الگوي
ارائه شده، سریعاً پس از درخواست براي نمونه بیومتریک تولید شده باشد. لازم به ذکر است که الگوهاي بیومتریک براي
تولید مجدد نمونه هاي بیومتریک اصلی، قابل استفاده نیستند.
سیستم بیومتریکی که بیش از یک فناوري را براي تشخیص هویت بکار م یبرند، چندوجهی نامیده می شود. بسیاري از
عرض هکنندگان فناوري بیومتریک، مدعی اند که سیستم هاي بیومتریک چندوجهی، امنیت بیشتر براي کاربران حرفه اي
و سهولت بیشتر براي کاربران عادي را به ارمغان می آورند. سه نوع متفاوت از سیست مهاي چندوجهی در دنیاي
بیومتریک وجود دارند.
دسته اول سیستم هایی را شامل م یشود که فناوري هاي بیومتریکی متفاوتی را ارائه می دهند ولی نیازي به تشخیص
هویت بوسیلۀ تمام این فناوري ها وجود ندارد. بعنوان مثال، یک سیستم تعیین هویت ممکن است امکان اسکن انگشت،
چهره و صدا را در اختیار کاربران خود قرار دهد ولی به آنها اجازه دهد بوسیله هر کدام از فناور يها که مایل اند،
شناسایی شوند. تعدادي از عرضه کنندگان این فناوري، ابزارهایی را طراحی کرده اند که اجازه می دهد تشخیص هویت
کاربران بوسیله شناسه هاي بیومتریک متعددي صورت گیرد. براي استفاده از این سیستم چندوجهی، کاربران باید در
همه فناوري ها ثبت شوند. همچنین شخص ناچار است به چند سخت افزار و فرایند ارائه اثر مختلف، آشنا باشد. از

آنجاییکه یکی از نشانه هاي کلیدي کارایی در فناوري بیومتریک، سهولت کاربري آن است، نیاز به آشنایی با فرایندهاي
چندوجهی می تواند مشک لساز باشد.
دسته دوم مشتمل بر سیستم هایی است که نیازمند تشخیص هویت کاربر با بیش از یک شناسه بیومتریک باشند و دو
یا سه فرایند تشخیص هویت متمایز را اجرا کنند. بعنوان مثال، یک تعامل استاندارد عبارت خواهد بود از شناسایی با
اسکن انگشت و سپس شناسایی با اسکن چهره، اگر شناسایی اثر انگشت موفقیت آمیز باشد. نقطه ضعف این امنیت
مضاعف، کاهش سهولت کاربري است و این در حالیست که احتمال شکستن دو سیستم توسط یک کاربر بسیار
پایین تر از یک سیستم خواهد بود. علاوه بر زمان مورد نیاز براي اجراي درست این دو فرایند جدا از هم (هر یک از این
انطباق ها ممکن است به چندین ثانیه زمان نیاز داشته باشند) کاربر باید مانند سیستم هاي دسته اول، فرایندهاي
بیومتریک مختلفی را فرا بگیرد. این روال می تواند سناریوهاي دسترسی منطقی و فیزیکی را با مشکل روبرو کند.
دسته سوم عبارت است از کاربرد همزمان فناوري هاي بیومتریک چندوجهی در یک فرایند تشخیص هویت. بعنوان
مثال، سیستم هاي بیومتریکی وجود دارند که چهره و صدا را بطور همزمان بکار می برند و این منجر به کاهش احتمال
تقلب و همچنین کاهش زمان مورد نیاز براي تشخیص هویت می شود. این سیستم ها فرایند یادگیري بسیار دشواري
دارند، چراکه شخص باید بطور همزمان با چند تکنولوژي در تعامل باشد.
نرم افزار هاي تشخیص هویت
این برنامه ها یکی از نرم افزار هاي امنیتی میباشند ولی به نوع جدیدي کار میکنند ، نرم افزار هاي امنیتی دیگر با رمز
عبور کار میکنند که به روش هاي مختلفی میشود آن ها را از بین برد و وارد سیستم شد ولی این نرم افزار ها با
تشخیص چهره شما کار میکند و با وصل کردن وب کم به سیستم و تشخیص چهره شما ویندوز را بالا می آورد ، یکی
از ویژگی هاي این برنامه ها این است که به چهره شما توجه دارد و با زدن عینک یا گذاشتن ریش و سیبیل حساس
نیست و باز هم چهره شما را تشخیص میدهد همینطور بر خلاف دیگر نرم افزار ها به نور مکان مورد نظر حساس
نیست . اگر شما هم براي به یاد داشتن کلمه عبور مشکل دارید و همیشه آن از یادتان میرود این نرم افزار این نرم
افزار کار شما را راحت میکند
سخت افزار هاي تشخیص هویت
این سخت افزارها در دو گروه اصلی تولید می شوند و مشتملند بر دوربین هاي نور مریی که براي اولین بار در دنیا
مورد استفاده قرار گرفته اند و دوربین هاي مادون قرمز. این مدل ها براي پاسخگویی به نیازهاي مشتریان با بهترین
راهکارهاي موجود بر مبناي سطح کاربري آنان، طراحی و تولید شده اند. آنها به موتور تشخیص هویت بر مبناي عنبیه
چشم بعلاوه نرم افزارهاي مدیریتی که براي کنترل هوشمند بهینه سازي شده اند، مجهزند.

(BioCam-VL) دوربین نور مریی
این دوربین براي ثبت خودکار تصاویر عنبیه در طیف نور مریی طراحی شده است که مشخصات عمومی و عملیاتی آن
در جداول زیر آمده است.
مشخصات فنی
عنوان مشخصه
اندازه طول : 245 میلیمتر، عرض : 145 میلیمتر، عمق : 100 میلیمتر
وزن حدود 1 کیلوگرم
تغذیه درگاه سریال یونیورسال
شبکه انتخابی
شرایط محیطی دماي 0 تا 40 درجه سانتی گراد، روشنایی اتاق
بازه عملکرد حدود 5 تا 7 سانتیمتر
(BioCam-IR) دوربین مادون قرمز
این دوربین براي ثبت تصاویر عنبیه در طیف نور مادون قرمز طراحی شده است که مشخصات عمومی و عملیاتی آن در
جداول زیر گردآوري شده است.

مشخصات فنی
عنوان مشخصه
اندازه طول : 205 میلیمتر، عرض : 135 میلیمتر، عمق : 75 میلیمتر
وزن حدود 0.5 کیلوگرم
تغذیه درگاه سریال یونیورسال
شبکه انتخابی
شرایط محیطی دماي 0 تا 40 درجه سانتی گراد، روشنایی اتاق
بازه عملکرد فاصله : 15 تا 17 سانتیمتر، ارتفاع : 145 تا 200 سانتیمتر
دنیاي آینده:
اگر دنیاي فناوري بتواند به وعده هاي خود در زمینه بیومتریک عمل کند که همیشه با کمی دیر و زود چنین بوده
است دنیاي آینده بسیار با آنچه اکنون میشناسیم متفاوت خواهد بود .زیرا با ارزان شدن روز به روز تجهیزات و با
پردازش هاي مورد نیاز تشخیص هویت بیومتریک این سیستمها به سادگی در تمام وسایلی که به صورت روزمره با آنها
سرو کار داریم نفوذ خواهند کرد.در هاي ورودي که چهره یا صداي شما را میشناسند بدون نیاز به کلید در برابر شما
باز میشوند.سیستم خودکار بانکی که بدون نیاز به کارت و شماره حساب تنها در اثر تماس دست شما با سنسور
تراکنش هاي مالی را امکان پذیر میکنند.خودرویی که با تخمین سن راننده جوان از روي تصویر چهره متوقف شده واز
بروز حادثه جلوگیري میکنند.همه نمونه هایی باور پذیر و حتی تا حدي در دسترس هستند.اما مهمترین چالش در راه
همه گیر شدن این تجهیزات شاید گسترش مرزهاي فناوري بیومتریک در عرصه هاي جدید نباشد.به نظر میرسد
تلاشها حداقل در آینده نزدیک باید روي فزایش دقت این تجهیزات و به ویژه کاهش نرخ خطاي تشخیص مثبت اشتباه
متمرکز شوند.

نتیجه گیري:
فناوري بیومتریک جز یکی از اصلی ترین فنا وریهایی است که با همه گیر شدن میتواند جهان را به سوي جهانی
مطلوب و امن سوق دهد.این فناوري باعث ضریب امنیت سرت و سهولت کاهش هزینه ها و اطمینان خاطر در تجارت
الکترونیک و افزایش اعتماد و هزاران اتفاق خوب دیگر میشود .در چند سال گذشته نگرانی امنیتی باعث رشد و توسعه
فناوري هاي بیومتریک شده است و به طور کلی تمام فعالیت هاي مرتبط با تحقیقات بیومتریک سرعت زیادي به خود
گرفته اند .این روش نه تنها به واسطه افزایش ملاحظات امنیتی صورت گرفته بلکه متاثر از ملاحظات مربوط به حریم
خصوصی کاربران در زمینه استفاده محرمانه و امن از اطلاعات شخصی افراد است که در فضاهاي مجازي ذخیره شده یا
از طریق اینترنت انتقال می یابند. پروژه هاي هویت ملی که توسط دولت هاي مختلف در سطح جهان پیاده میشود نیز
باعث رشد بازار بیومتریک خواهد شد.