جهت دانلود فایل آموزش  دستگاه حضور و غیاب و دستگاه کنترل تردد  Biostation l2 بر روی دکمه زیر کلیک نمایید