با کلیک بر روی دانلود میتوانید آموزش استفاده از  دستگاه حضور و غیاب و دستگاه کنترل تردد Biostation2 را دانلود نمایید