پس از این که کارت با موفقیت در دستگاه ثبت گردید پیغام زیر  به منزله موفق بودن ثبت کارت در دستگاه حضور و غیاب نمایان میگردد