جهت اسکن صحیح اثر انگشت طبق تصویر زیر عمل نمایید .  انگشت اشاره خود را کاملا بر رو سنسور اثر انگشت قرار داده و بدون هیچ گونه فشاری به سمت سنسور انگشت خود را برای چند ثانیه  سنسور ثابت نگه دارید  تا انگشت شما به صورت صحیح اسکن شود از قرار دادن انگشت به صورت مورب و یا قرار دادن نوک انگشت خوداری نمایید.